views

งบดุล


งบดุล

งบดุลคืองบที่แสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใด วันหนึ่ง โดยจะรายงานตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในขณะนั้น แต่จะเปลี่ยนแปลงไปทันทีเมื่อมี รายการค้าใหม่เกิดขึ้น ดังนั้น งบดุลจึงเป็นงบทางการเงินที่แสดงถึงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้เป็นเจ้าของ


.

..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994บทความที่น่าสนใจ