views

เงินเดือน


เงินเดือน  

คนทำงานจะได้รับการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจ้างรายชั่วโมง หรือค่าจ้างรายชิ้น เงินเดือนเป็นการเหมาจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีโดยไม่คำนึงถึงจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน

เงินเดือนผู้บริหารส่วนใหญ่รวมทั้งคนทำงานในสำนักงานและคนงานในโรงงานมักได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน เงินเดือนแสดงถึงสถานะหรือตำแหน่งงานได้ดีกว่าค่าจ้างรายชั่วโมงอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินเดือนเป็นการเหมาจ่ายซึ่งบางครั้งการทำงานนอกเวลาอาจไม่ได้รับเงินเพิ่ม


.

..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994บทความที่น่าสนใจ