views

ใกล้แล้วใกล้เวลาปิดบัญชี


ใกล้แล้วใกล้เวลาปิดบัญชี

การปิดบัญชีคือการโอนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทุนซึ่งเป็นบัญชีชั่วคราวได้แก่บัญชีถอนใช้ส่วนตัวบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่ายไปยังบัญชีทุนเพื่อหายอดคงเหลือของบัญชีทุนที่ถูกต้อง ณ.วันสิ้นงวดบัญชีรวมทั้งการหายอดคงเหลือของบัญชีสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งหลังจากทำการปิดบัญชีแล้วบัญชีที่เหลืออยู่ได้แก่ บัญชีสินทรัพย์  บัญชีหนี้สิน และบัญชีทุน เพื่อยกไปยังงวดบัญชีถัดไป


.

..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994

#สำนักงานบัญชี บริการ #จดทะเบียนบริษัท  

#รับทำบัญชี แบบครบวงจรบทความที่น่าสนใจ