views

คณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่วางแผนและกำหนดนโยบายของบริษัท และรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือข้อบังคับของบริษัท


.

..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994บทความที่น่าสนใจ