views

เจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น

เจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น หมายถึง บรรดาผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ โดย เฉพาะผู้ถือหุ้นสามัญเท่านั้นจะมีสิทธิในการบริหารงานได้ แต่ก็จะต้องได้รับการคัดเลือกจาก บรรดาผู้ถือหุ้นทั้งหมดเสียก่อน ดังนั้น กลุ่มบุคคลที่ถูกเลือกจะต้องเป็นผู้มีความสามารถสูงที่จะ บริหารงานของบริษัทได้ คือ คณะกรรมการ หรือสภากรรมการ


.

..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994บทความที่น่าสนใจ