views

การประชุมจัดตั้งบริษัท

การประชุมจัดตั้งบริษัท

ผู้เริ่มก่อการจะต้องเรียกผู้จองหุ้นทั้งหมดมาประชุมกัน

การประชุมครั้งนี้เรียกว่าการประชุมจัดตั้งบริษัท

กิจการที่จะกระทำในครั้งนี้ คือ

ก. ตั้งข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท

ข. ผู้เริ่มก่อการแถลงถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันพึงมี

ค. เลือกตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชีอันเป็นชุดแรก


.

..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994บทความที่น่าสนใจ