views

ภารกิจของธุรกิจต่อลูกค้า

ภารกิจของธุรกิจต่อลูกค้า

ชีวิตขององค์การธุรกิจเริ่มต้นเมื่อลูกค้าเริ่มสั่งซื้อสินค้าหรือบริการที่นำเสนอและจะสิ้นสุดลงเมื่อลูกค้าเลิกซื้อสินค้าหรือบริการ เราคงเคยได้ยินว่าองค์การทางธุรกิจเปรียบลูกค้าเหมือนพระราชาคำกล่าวข้างต้นนั้นไม่ได้เกินความจริงเลยทั้งนี้เพราะชีวิตของกิจการขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นผู้กำหนดลูกค้ามีพลังอำนาจมากมายมหาศาลสามารถถอดถอนแม้ประธานบริษัทให้ออกจากตำแหน่งก็ได้โดยวิธีการง่ายๆ เพียงการงดซื้อสินค้าหรือบริการเท่านั้น ในเวลาปัจจุบันการประเมินว่าสินค้าหรือบริการ ใดดีหรือไม่ดีอย่างไรไม่ใช่หน้าที่ของประธานบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบสินค้าอีกต่อไปแล้วแต่ผู้ประเมินและตัดสินว่าสินค้าหรือบริการนั้น ควรผลิตหรืองดการผลิต คือ ลูกค้าของกิจการ ดังนั้น องค์การธุรกิจจึงมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าหลายประการ ด้วยกันเช่น

1.        การนำเสนอสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ

2.        การขายสินค้าหรือบริการในราคาที่เหมาะสม การให้บริการที่ดีเยี่ยมและรวดเร็วต่อลูกค้า

3.   อำนวยความสะดวกในเรื่องการส่งมอบและการโอนกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า

4.   บริการอื่น ๆ ที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า


.

..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994บทความที่น่าสนใจ