views

ค่าโสหุ้ย


ค่าโสหุ้ย หมายถึง ต้นทุนในการผลิตหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน แต่ไม่สามารถจำแนกเป็นวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรงได้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร เงินเดือนผู้ควบคุมงาน เป็นต้น โสหุ้ยการผลิตส่วนหนึ่ง จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต อีกส่วนหนึ่งจะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ การผลิต ส่วนวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพีบทความที่น่าสนใจ