views

ใบสำคัญจ่าย

ใบสำคัญจ่าย

ใบสำคัญจ่ายเป็นเอกสารที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายเงิน ใบสำคัญเป็น หลักฐานแสดงว่ากิจการได้จัดซื้อสินค้า สินทรัพย์ หรือชำระค่าบริการ หรือชำระหนี้สิน เมื่อกิจการได้รับใบกำกับสินค้าของผู้ขาย จะต้องตรวจสอบกับใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า ว่าถูกต้องตามขนาด ปริมาณ คุณภาพ ราคา และยอดรวมจำนวนเงิน ถ้าเป็นค่าใช้จ่าย จะต้องตรวจหลักฐานแสดงรายจ่าย เช่น บิลค่าไฟฟ้า เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วจึงรวบรวมหลักฐานดังกล่าวมาจัดทำใบสำคัญ


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี


บทความที่น่าสนใจ