views

การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด

การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด

หน้าที่การรับจ่ายเงินเป็นของแผนกการเงิน มีพนักงานรับเงินทำหน้าที่ในการรับเงิน พนักงานจ่ายเงินมีหน้าที่ในการจ่ายเงิน สำหรับการ บันทึกรายการเป็นหน้าที่ของแผนกบัญชี การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเป็นหน้าที่ของ ผู้ที่มิได้ลงบัญชีและรับจ่ายเงิน การควบคุมภายในเงินสดรับ เงินสดรับอาจได้มาเป็นเหรียญกษาปณ์ ธนบัตร เช็ค หรือธนาณัติ ซึ่งได้มาจากการขายสินค้าหรือบริการ การรับชำระหนี้จากลูกหนี้ และจากรายรับอื่น ๆ


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี



บทความที่น่าสนใจ