views

งบพิสูจน์ยอดเบิกเกินบัญชี

งบพิสูจน์ยอดเบิกเกินบัญชี


ในการเปิดบัญชีประเภทกระแสรายวัน กิจการอาจตกลงกับทางธนาคารเพื่อขอเบิกเกินบัญชีได้ เมื่อกิจการทำการเบิกเกินบัญชียอดเงินฝากก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นยอดเบิกเกินบัญชีปรากฏยอดทางด้านเครดิตตามสมุดของกิจการ ณ วันสิ้นเดือนธนาคารจะส่งใบแจ้งยอดเงินเบิกเกินบัญชีปรากฏเป็นยอดเดบิตหรือพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง ในการทำงบพิสูจน์ยอดเบิกเกินบัญชีก็ทำเช่นเดียวกับงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร เพียงแต่เปลี่ยนแปลงรายการที่จะนำมาบวก หรือหัก


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพีบทความที่น่าสนใจ