ใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


ใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ

เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน

นับแต่วันที่มีรายรับเกิน

2.ผู้ประกอบธุรกิจ ที่ขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งมีแผนงาน

หรือ ได้มีการดำเนินการ และเตรียมการประกอบกิจการ ที่ต้องมีการซื้อสินค้า

หรือรับบริการ อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้าง

โรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร

ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายในกำหนด 6 เดือน ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ

3.ผู้ประกอบการอยู่นอกประเทศ และได้ขายสินค้าหรือให้บริการใน

ในประเทศ โดยมีตัวแทน อยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.