views

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไม่ใช่เรื่องยาก


จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไม่ใช่เรื่องยาก

เพียงแต่ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมเอกสาร"จดทะเบียนบริษัท"หลายๆอย่าง ตลอดจนขั้นตอนการเตรียม จะซับซ้อนติดต่อในหลายคราว แต่ปัจจุบัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปลี่ยนการ"จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ"และการ"จดทะเบียนบริษัท"สามารถจดได้สะดวกรวดเร็วในวันเดียวได้ เพียงแต่ต้องมีเอกสารหลักฐานที่ครบ


บทความที่น่าสนใจ