views

ไม่จัดทำบัญชีมีความผิดปรับ

ไม่จัดทำบัญชีมีความผิดปรับ

จัดทำบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทบัญชีสินค้า และบัญชีประเภทอื่น ตามความจำเป็นแก่การทำบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน  ถ้าไม่จัดทำบัญชีมีความผิดปรับ

1.ห้างหุ้นส่วน ไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง  

2.หุ้นส่วนผู้จัดการ ไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

.


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994

#สำนักงานบัญชี บริการ #จดทะเบียนบริษัท  

#รับทำบัญชี แบบครบวงจร

 

บทความที่น่าสนใจ