views

การเพิ่มหรือลดวงเงินสดย่อย

การเพิ่มหรือลดวงเงินสดย่อย

ในกรณีที่วงเงินสดย่อยที่ตั้งไว้ครั้งแรกไม่เหมาะสม มากไปหรือน้อยไป ก็สามารถเพิ่ม หรือลด

วงเงินสดย่อยได้ ซึ่งจะส่งผลทำให้บัญชีเงินสดย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำนวนที่ตั้งวงเงินสดย่อยขึ้นใหม่


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994

สำนักงานบัญชี บริการ จดทะเบียนบริษัท

รับทำบัญชี แบบครบวงจรบทความที่น่าสนใจ