views

จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ได้พร้อม ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ได้พร้อม ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมกันบูรณาการการให้บริการ โดยผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระทรวงพาณิชย์ จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างโดยอัตโนมัติ และสามารถใช้เลขนิติบุคคล 13 หลักดำเนินการขึ้นทะเบียนลูกจ้าง/ผู้ประกันตน เมื่อมีการจ้างลูกจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างงานได้ที่สำนักงานประกันสังคมต่อไป  เริ่มให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

แหล่งที่มาข้อข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994

สำนักงานบัญชี บริการ จดทะเบียนบริษัท

รับทำบัญชี แบบครบวงจร
บทความที่น่าสนใจ