views

เช็คคือ

เช็คคือ

เช็ค ตั๋ว หนังสือตราสาร ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคาร ให้ใช้เงิน

จำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994

สำนักงานบัญชี บริการ จดทะเบียนบริษัท

รับทำบัญชี แบบครบวงจรบทความที่น่าสนใจ