views

พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร


การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร คือการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดนั้นว่ารายการรับทุกรายการที่เป็นเงินสดควรนำฝากธนาคารทันทีในวันนั้น และการจ่ายเงินทุกรายการควรเขียนเช็คสั่งจ่ายเท่านั้น ซึ่งการฝากเงิน และการเขียนเช็คสั่งจ่ายจะเกิดขึ้นตลอดเวลาของการทำธุรกิจ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน จึงเป็นประเภทเงินฝากที่เหมาะกับธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง ทุก ๆ วันสิ้นเดือน ธนาคารจะส่งรายงาน เกี่ยวกับการฝากเงินและการถอนเงินมาให้กิจการทราบ เพื่อให้กิจการตรวจสอบว่ารายการ เงินฝากและเงินถอนระหว่างเดือน ธนาคารได้บันทึกถูกต้องหรือไม่ รายงานนี้เรียกว่า ใบแจ้ง ยอดเงินฝากธนาคาร


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994

สำนักงานบัญชี บริการ จดทะเบียนบริษัท

รับทำบัญชี แบบครบวงจรบทความที่น่าสนใจ