views

การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการและ อำนาจกรรมการบริษัท

ชื่อกฎหมาย : ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดก

เรื่อง : การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการและ อำนาจกรรมการบริษัท

ประเด็นปัญหา : ประเด็นปัญหา กรณีกรรมการผู้มีอำนาจและ เป็นผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ได้ทำ พินัยกรรมไว้แต่พินัยกรรมดังกล่าวยังมีปัญหาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับมรดก ซึ่งคดียังไม่มี ข้อยุติ บริษัทสามารถนำมติที่ ประชุมมาขอจดทะเบียนแก้ไข กรรมการและอำนาจกรรมการ ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย : ทรัพย์มรดกซึ่งเป็นหุ้นในบริษัทของเจ้ามรดกซึ่งเป็นหุ้นในบริษัทของเจ้ามรดกผู้ตายที่ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมไว้แต่พินัยกรรมดังกล่าวยังมีปัญหาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตั้งผู้จัดการมรดก และการจัดการมรดก ซึ่งทายาท นำคดีขึ้นสู่ศาลและอยู่ในระหว่าง การพิจารณาของศาลที่ยังไม่มี ข้อยุติ กรณีที่บริษัทมีการจัด ประชุมและนำมติของที่ประชุม ดังกล่าวมาขอจดทะเบียน นายทะเบียนจึงยังไม่อาจที่จะรับ จดทะเบียนให้ได้

หมายเหตุ ที่ พณ 0805.05 (1)/408 ลงวันที่ 13 มี.ค. - 50

แหล่งที่มาของข้อมูล : คำวินิจฉัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท สำนักทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994

บทความที่น่าสนใจ