views

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน หมายถึงสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้ในการหมุนเวียนของเงินทุนปกติ สินทรัพย์จะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเมื่อ (1) สินทรัพย์นั้นเป็นเงินสดซึ่งไม่มีข้อจำกัดในการใช้ (2) กิจการมีวัตถุประสงค์หลักที่จะถือสินทรัพย์ไว้เพื่อการค้า หรือถือไว้ในระยะสั้น (3) กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น  ได้แก่ เงินสด, เงินลงทุนระยะสั้น (เช่น หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ),  ลูกหนี้การค้า,  สินค้าคงเหลือ, ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า,  ตั๋วเงินรับ


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994

#สำนักงานบัญชี บริการ #รับทำบัญชี แบบครบวงจร

#จดทะเบียนบริษัท #วางระบบบัญชี

#สอนทำบัญชี #จำหน่ายโปรแกรมบัญชีexpressบทความที่น่าสนใจ