ผู้รับทำบัญชีที่ดี (1)


คุณสมบัติที่ดีของผู้รับทำบัญชี

1.ผู้รับทำบัญชีต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทำการทำบัญชี

2.ผู้รับทำบัญชีต้องมีความรู้ และทักษะในเรื่องกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการสอบบัญชี

3.ผู้รับทำบัญชีต้องมีความรู้ และทักษะในเรื่องมาตรฐานการบัญชี

4.ผู้รับทำบัญชีต้องมีความรู้ และทักษะในเรื่องมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ

5.ผู้รับทำบัญชีต้องมีความรู้ และทักษะในเรื่องมาตรฐานการสอบบัญชี

6.ผู้รับทำบัญชีต้องมีความรู้ และทักษะในเรื่องระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของบริษัท

7.ผู้รับทำบัญชีต้องมีความรู้ และทักษะในเรื่องภาษีอากร

8.ผู้รับทำบัญชีต้องมีความรู้ และทักษะในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปในการทำบัญชี

© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.