views

วิชาชีพบัญชี


            วิชาชีพบัญชี หมายถึง วิชาชีพในด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ทั้งนี้ ในภายหน้าหากเห็นว่ามีบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านใดที่มีความสำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจออกกฎกระทรวงกำหนดบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านนั้นเพิ่มเติมขึ้นในคำนิยามวิชาชีพบัญชีก็ได้ เช่น การตรวจสอบภายใน เป็นต้น

แหล่งที่มาของข้อมูล : พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994

#สำนักงานบัญชี บริการ #รับทำบัญชี แบบครบวงจร

#จดทะเบียนบริษัท #วางระบบบัญชี

#สอนทำบัญชี #จำหน่ายโปรแกรมบัญชีexpressบทความที่น่าสนใจ