views

การเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท

การเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท

ชื่อกฎหมาย : -

เรื่อง : การเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท

ประเด็นปัญหา : การเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทจำเป็นต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติพิเศษในการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ในเรื่องชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทหรือไม่

คำวินิจฉัย<

บทความที่น่าสนใจ