views

ขั้นตอนการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์

 ขั้นตอนการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์

๑ การลงทะเบียนขอใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)

๒ การบันทึกรายการคำขอจุดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์

๓ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)

๔ การชำระค่าธรรมเนียมและการยื่นขอจุดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์

๕ การรับหนังสือสำคัญการจดทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคล และใบเสร็จการชำระเงิน

แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994

#สำนักงานบัญชี บริการ #รับทำบัญชี แบบครบวงจร

#จดทะเบียนบริษัท #วางระบบบัญชี

#สอนทำบัญชี #จำหน่ายโปรแกรมบัญชีexpressบทความที่น่าสนใจ