ทำความรู้จัก สำนักงานบัญชีสำนักงานบัญชี

เป็นธุรกิจที่ให้บริการรับทำบัญชี จัดทำงบการเงิน โดยลักษณะรูปแบบการให้บริการ จะมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การให้คำปรึกษาทางด้านการวางระบบบัญชี การวางแผนภาษี เงินเดือน ประกันสังคม รับสอนผู้ประกอบการธุรกิจในการทำบัญชี ดำเนินการจดทะเบียนบริษัท และการจัดทำพร้อมการยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร ซึ่งหน้าที่หลักๆของสำนักงานบัญชี คือการให้บริการรับทำบัญชี ปัจจุบันมีการจัดตั้งธุรกิจ สำนักงานบัญชีขึ้นทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เป็นอย่างมาก    ซึ่ง สำนักงานบัญชีดังกล่าว มีการจัดตั้งขึ้นในรูปแบบ (1)บุคคลธรรมดา (2)คณะบุคคล (3)นิติบุคคล แล้วแต่กรณี แต่การควบคุม ผู้ทำบัญชีในสำนักงานบัญชีนั้น ต้องเป็นไปตาม หลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี โดยมี สภาวิชาชีพบัญชี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ควบคุมและกำหนดคุณภาพ เพื่อควบคุมปัญหาข้อผิดพลาดในการปฎิบัติงานของสำนักงานบัญชี ที่จะส่งผลต่อผู้ใช้บริการในด้านการทำงานต่างๆ ตลอดจนเป็นการเพิ่มมาตรฐานการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ การเพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับผู้ใช้บริการ

-----------------------------------------------------------------------------------


บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
&
© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.