views

งานด้านประกันสังคม


งานด้านประกันสังคม ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องดำเนินการ

1.   ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการใหม่ เมื่อมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป โดยขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนลูกจ้างเพื่อเป็นผู้ประกันตน

2.   แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกอบธุรกิจ (นายจ้าง)

3.   การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

 

..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994

#สำนักงานบัญชี บริการ #รับทำบัญชี แบบครบวงจร

#จดทะเบียนบริษัท #วางระบบบัญชี

#สอนทำบัญชี #จำหน่ายโปรแกรมบัญชีexpress


บทความที่น่าสนใจ