การจดทะเบียนบริษัท


ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัท

ประโยชน์ในการ จดทะเบียนบริษัท จะส่งผลดี ต่อธุรกิจคุณอย่างชัดเจน
เพราะ เราจะได้รับหนังสือรับรองการเป็นบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์
พร้อม สถานะทางธุรกิจของคุณจะดูดีมียี่ห้อขึ้นทันที ในการทำธุรกรรมต่างๆ
ตลอดถึง คุณจะได้รับความเชื่อถือจากแหล่งเงินทุนธนาคาร
สุดท้าย ความเชื่อถือก็จะมาจากเครือข่ายทางการค้า
ที่สำคัญที่สุดของการจดทะเบียนบริษัทก็คือ ลูกค้าไว้วางใจ เชื่อมั่นในกิจการ


ขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนบริษัท

- ผู้เริ่มก่อการหรือผู้ถือหุ้นหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งจองชื่อนิติบุคคลในการจดทะเบียนบริษัท

- ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ

- ผู้เริ่มก่อการจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด

- ประชุมจัดตั้งบริษัท

- ชำระค่าหุ้นตามที่ประชุมกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25%

- ทำคำขอจดทะเบียนบริษัทและเอกสารประกอบและยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

- นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท


บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.business.site
www.facebook.com/p2paccounting

© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.