views

ที่มาของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นคนไทย

ชื่อกฎหมาย : คำสั่งสำนักงาน กลางที่ 102/2549

เรื่อง : การพิจารณาแหล่งที่มาของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นคนไทย

ประเด็นปัญหา : สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)ของสามีที่ภรรยาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นคนไทยนำมายื่นประกอบคำขอจดทะเบียน สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเงินลงทุนของภรรยา ตามคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่ 102/2349 ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย : การที่ภรรยานำสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร(Bank Statement)ของสามีมาเป็นหลักฐานประกอบคำขอจดทะเบียน นั้นถึงแม้สามีและภรรยาจะเป็นคู่สมรสกัน แต่ผู้มีสิทธิไนการเบิกจ่ายเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวเป็นของสามีเพียงผู้เดียวดังนั้น จึงไม่ถือว่า บัญชีเงินฝากธนาคารของสามี เป็นหลักฐานแสดงเหล่งที่มาของเงินทุนของภรรยาผู้ถือหุ้นคนไทย ตามคำสั่งที่ 102/2549 ข้อ 1

แหล่งที่มาของข้อมูล : คำวินิจฉัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท สำนักทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


บทความที่น่าสนใจ