views

ผู้ทำบัญชีมีหน้าที่

หน้าที่ของผู้ทำบัญชี

ผู้ทำบัญชีมีหน้าที่ดังนี้

 ๑. ต้องจัดทำบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลง

ฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสาร

ที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน (มาตรา ๒๐)

 ๒. การลงรายการในบัญชี ต้องปฏิบัติดังนี้(มาตรา ๒๑)

 (๑) ลงรายการเป็นภาษาไทย หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยกำกับ

หรือลงรายการเป็นรหัสบัญชีให้มีคู่มือคำแปลรหัสที่เป็นภาษาไทยไว้

 (๒) เขียนด้วยหมึก ดีดพิมพ์ ตีพิมพ์ หรือทำด้วยวิธีอื่นใดที่ได้ผลในทำนองเดียวกัน

ที่มาของข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994

บริการ #รับทำบัญชี แบบครบวงจร

#จดทะเบียนบริษัท #วางระบบบัญชี

#สอนทำบัญชี #จำหน่ายโปรแกรมบัญชีexpress

www.p2paccounting.com


บทความที่น่าสนใจ