views

ผลการจดทะเบียนธุรกิจ เดือนสิงหาคม 2562

ผลการจดทะเบียนธุรกิจ

               ธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนสิงหาคม

           -  จำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 5,973 ราย เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 6,459 ราย ลดลง จำนวน 486 ราย คิดเป็นร้อยละ 8 และเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 6,446 ราย ลดลงจำนวน 473 ราย คิดเป็นร้อยละ 7

          -     ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 547 ราย คิดเป็นร้อยละ 9 รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 344 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร จำนวน 172 ราย คิดเป็นร้อยละ 3

ที่มาของข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994

บริการ #รับทำบัญชี แบบครบวงจร

#จดทะเบียนบริษัท #วางระบบบัญชี

#สอนทำบัญชี #จำหน่ายโปรแกรมบัญชีexpress

www.p2paccounting.com


บทความที่น่าสนใจ