views

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3,53)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3,53)

ภงด.5 สำหรับออกให้บุคคลธรรมดา

ภ.ง.ด.55 สำหรับออกให้นิติบุคคล

ขั้นตอนการจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เมื่อออกใบหัก ณ ที่จ่าย ประกอบด้วยต้นฉบับ1+ สำเนา 3 ใบ

ต้นฉบับ==>สำหรับผู้ถูกหักภาษี หัก ณ ที่จ่ายใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี(ให้ลูกค้า-ผู้รับเงิน)

ฉบับที่ 2==>สำหรับผู้ถูกหักภาษีหักณ ที่จ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน( ให้ลูกค้า-ผู้รับเงิน)

ฉบับที่ 3 ==>สำหรับผู้จ่ายเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานแนบพรอมไว้กับรายงานยื่นแบบและสำเนาแบบ ภ.ง.ด.

ฉบับที่ 4 ==>สำหรับผู้จ่ายเงินแนบไว้กับใบสำคัญจ่าย

#สำนักงานบัญชีพีทูพี

#ครอบครัวบัญชี 


บทความที่น่าสนใจ