views

เปิดบริษัทใหม่ ต้องทำอย่างไรบ้าง

เปิดบริษัทใหม่ ต้องทำอย่างไรบ้าง

 

" บริษัทที่บริการ เปิดบริษัทใหม่ จะดำเนินการเปิดบริษัทใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันเดียวได้อย่างครบวงจร และถูกต้องตามกฎหมาย "

 

การเปิดบริษัทใหม่

    คงจะเป็นคำถามสงสัยของผู้ประกอบการมือใหม่ที่กำลังมองหาวิธีการเปิดบริษัทใหม่อย่างไร แต่ด้วยความมือใหม่ การจ้างบริษัท เปิดบริษัทใหม่ จะเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยกว่า

ซึ่งการจัดตั้งบริษัทใหม่จำเป็นต้องดำเนินการขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังต้องมีรายละเอียด วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ต้องเข้าหลักเกณฑ์จึงจะสามารถจัดตั้งบริษัทใหม่ได้

 Step by step จดทะเบียนบริษัท


ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทภายในวันเดียว

    ปัจจุบันการจดทะเบียนบริษัท สะดวกรวดเร็วขึ้นมาก เพราะเราสามารถจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และ จดทะเบียนตั้งบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวได้ โดยบริษัทที่รับเปิดบริษัทใหม่จะเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด

 

สิ่งที่ต้องทำภายในวันเดียวก่อนยื่นคำขอจดทะเบียน

1.จัดทำบริคณห์สนธิ

2.จัดให้มีผู้ซื้อหุ้นครบทุกหุ้น

3.ประชุมจัดตั้งบริษัท แต่งตั้งกรรมการ ส่งมอบภารกิจให้กรรมการ คณะกรรมการเรียกชำระค่าหุ้น ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25% และมูลค่าหุ้นต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท/หุ้น

 

การยื่นคำขอจดทะเบียน

1.จองชื่อนิติบุคคล โดยผู้เกี่ยวข้อง (กรณียื่นคำขอผ่านระบบ e-Registration ผู้ใช้งานสามารถจองชื่อนิติบุคคล พร้อมยื่นคำขอจะทเบียนได้ภายในขั้นตอนเดียว

2.เตรียมเอกสาร

3.ยื่นคำขอจดทะเบียนผ่าน Walk-in / e-Registration 

 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดา  

จดทะเบียนบริษัทกี่คน จึงจะสามารถเริ่มก่อตั้งบริษัทใหม่ได้

    กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งบริษัทไว้ว่า จะต้องมีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อยร่วมกันจำนวน 3 คน ซึ่งตามกฏหมายเรียกว่าผู้ก่อการ ในการจัดตั้งบริษัทขึ้นมา

    จากนั้นผู้เริ่มก่อการจะต้องแบ่งจำนวนทุนที่จดทะเบียนเป็นจำนวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยปรากฏในหนังสือจดทะเบียนบริษัทรวมถึงวัตถุประสงค์ของบริษัท และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท เพื่อให้บุคคลภายนอกทราบและสามารถตรวจสอบได้

 

คิดชื่อบริษัทไว้ทั้งชื่อภาษาไทย และ ชื่อภาษาอังกฤษ

    ให้เตรียมชื่อบริษัทไว้สัก 3 ชื่อบริษัท เผื่อว่าชื่อที่คิดเตรียมไว้ มีนิติบุคคลอื่นใช้แล้ว  เพื่อมีไว้สำหรับการจดทะเบียนบริษัท โดยจะต้องมีชื่อบริษัทขึ้นก่อน

    โดยชื่อเหล่านั้นต้องไม่ซ้ำหรือคล้ายกับบริษัทอื่น ๆ ที่จดทะเบียนแล้ว  โดยการคดิชื่อเพื่อใช้ในการจดทะเบียนเราสามารถยื่นจองได้สูงสุดถึง 3 ชื่อ และจะได้รับการพิจารณาจากชื่อแรกก่อน หากชื่อแรกซ้ำ นายทะเบียนจะพิจารณาชื่อลำดับที่สองที่สามต่อไป

 

จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

    ในการแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท จะต้องทำหนังสือบริคณห์สนธิ โดยการระบุที่อยู่ วัตถุประสงค์ จำนวนหุ้น และข้อมูลของผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน

    รวมถึงขึ้นต้นว่า บริษัท และ ลงท้ายด้วยว่า จำกัด โดยมีกำหนดการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิภายใน 30 วันนับแต่นายทะเบียนแจ้งผลการรับรองชื่อบริษัท

 จดทะเบียนบริษัทจำกัดครบทุกขั้นตอน

กำหนดที่อยู่ของบริษัท

ที่อยู่ของบริษัทจะต้องชัดเจน มีทะเบียนบ้าน และ แผนที่ตั้ง ถ้าเป็นสถานที่เช่าอาคาร จะต้องมีสัญญาเช่าที่ติดอากรแสตมป์ไว้ด้วย

 

ตรายางบริษัท

    ความสำคัญในการมีตรายางบริษัท เพราะสามารถใช้ตรายางเพื่อประทับตราแสดงตัวตน ไม่ว่าจะเป็นการประทับตราเพื่อขอจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

    หรือ เพื่อจ่ายเช็ค จ่ายเงินเดือนพนักงาน รวมถึงการประทับตราบนเอกสารสำคัญ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของบริษัท ให้การทำธุรกรรมนั้นสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และป้องกันการปลอมแปลงได้เป็นอย่างดี

  

เงินลงทุน

    ในการเปิดบริษัทใหม่ จะต้องมีผู้ถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คน และบริษัทอื่นสามารถเป็นผู้ถือหุ้นได้ด้วยเหมือนกัน ในส่วนของเงินทุนที่ใช้จะต้องมีราคาไม่ตำกว่า 5 บาทต่อ 1 หุ้น

กำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำคือ 15 บาท (ผู้ก่อการเริ่มตั้งต้น 3 คน) แต่หากต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท ควรมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ ตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท

ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ (และที่สำคัญ เงินทุนจดทะเบียนบริษัทเป็นสิ่งที่แสดงงบประมาณที่ใช้ทำธุรกิจ และบอกความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท)

    ส่วนเงินทุนชำระแล้ว ตามกฏหมายขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 25% ของมูลค่าทุนจดทะเบียน เช่น หากทุนจดทะเบียนคือ 1 ล้านบาท ทุนชำระแล้วต้องไม่น้อยกว่า 250,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียมในการเปิดบริษัทใหม่

    โดยปกติแล้ว ระยะเวลาที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทอยู่ประมาณ 1 วันทำการ และ มีค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทนั้น แบ่งออกได้เป็น 2 กรณีได้แก่

    ค่าธรรมเนียมสำหรับจัดตั้งบริษัทจำกัด อยู่ที่ประมาณ 5,500 บาท

    ค่าธรรมเนียมสำหรับจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด อยู่ที่ประมาณ 1,000 บาท

 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

เตรียมข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการเปิดบริษัทใหม่

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการเปิดบริษัทใหม่

**ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้)

**ที่ตั้งสำนักงาน พร้อมเลขรหัสประจำบ้าน Email หมายเลขโทรศัพท์

**วัตถุประสงค์ของบริษัท

**ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้น ๆ มีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน (ไม่ต่ำกว่า 5 บาท/หุ้น)

**จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

**ข้อมูลผู้ถือหุ้น – ชื่อ ที่อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน หรือ บัตรอื่น ๆ กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาชีพ และจำนวนหุ้น

**ข้อมูลกรรมการ – ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน

**รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)

**ข้อมูลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต – ชื่อ เลขทะเบียน ค่าตอบแทน

**ตราประทับ (มี หรือ ไม่มีก็ได้)

**ข้อบังคับ (ถ้ามี)

**ข้อมูลพยาน 2 คน – ชื่อ ที่อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบริษัทใหม่

จัดเตรียมเอกสารในการเปิดบริษัทใหม่ดังต่อไปนี้

1.ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ

2.สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการทุกคน

3.สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมกรทุกคน

4.แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่โดยสังเขป

5.สัญญาเช่า หรือ หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ หากไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน

6.หนังสือมอบอำนาจ (หากไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง)

 จดทะเบียนบริษัท คืออะไร ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

แบบฟอร์มที่ต้องกรอกในการเปิดบริษัทใหม่

**คำขอจดทะเบียนบริษัท แบบ บอจ.1

**แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

**หนังสือบริคณห์สนธิ แบบ บอจ.2 ชำระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท

**รายการจดทะเบียนจัดตั้ง แบบ บอจ.3

**แบบวัตถุที่ประสงค์ แบบ ว.

**รายละเอียดกรรมการ แบบ ก.

**บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น แบบ บอจ.5

**สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท

**สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้น

 รับวางระบบบัญชี


    และอีกหนึ่งบริการ เปิดบริษัทใหม่ ที่เหมาะแก่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ ในการเปิดบริษัทใหม่ที่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจ

เพราะการเปิดบริษัทมีขั้นตอนที่หลากหลายที่จะดำเนินการให้ครบเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน และต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ฉะนั้นการหาบริษัทที่ รับเปิดบริษัทใหม่ ดำเนินการให้จะเป็นการตอบโจทย์ผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้ดีที่สุด

บริการรับจดทะเบียนบริษัท

บริการรับทำบัญชี

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.blogspot.com
www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ