views

หนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือบริคณห์สนธิ

    คือเอกสารการจดก่อการเบื้องต้นเรื่มต้น ในการจดทะเบียนบริษัท เป็นการเปิดเผยเจตนา วัตถุประสงค์ของผู้ก่อการ ต่อบุคคลต่างๆ

ในการจัดตั้งบริษัทเอกสารก็จะกำหนดรายละเอียด ในการจัดตั้งบริษัท เช่น รายชื่อผู้ก่อการ หุ้นที่จดทะเบียน วัตถุประสงค์บริษัท  


การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ผู้เริ่มก่อการจองชื่อนิติบุคคล ให้ผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ตรวจสอบชื่อ ที่ต้องการจองว่าชื่อดังกล่าว

ต้องไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายคลึงกันกับชื่อที่ได้จอง หรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วหรือขัดระเบียบ

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน ด้วยตนเอง และนำใบแจ้งผลการจองชื่อไป ประกอบการขอจดทะเบียน


2. เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อแล้ว ผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย 3 คน เข้าชื่อกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้เริ่มก่อการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นนิติบุคคลไม่ได้

- มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป

- จะต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น


3. ผู้เริ่มก่อการยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ นายทะเบียนอนุญาตให้จองชื่อนิติบุคคล


4. ผู้เริ่มก่อการทุกคนตกลงในหนังสือบริคณห์สนธิฉบับนี้สิ้นผล หากไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ


เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ


1. แบบคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)

2. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ชำระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท

3. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)

4. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ

5. แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ(ถ้ามี)

6. หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะ ในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)

7. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการทุกคน

8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกหรือชำระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)
อัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมจดหนังสือบริคณห์สนธิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้


1.การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  1,000 บาท

2.การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทจำกัด  500 บาท

3.การจดทะเบียนบริษัทจำกัด  5,000 บาท


Cr.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ย้อนกลับไปหน้าแรก

อ่านบทความอื่นๆ  

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

โทรศัพท์ :  097 236 2994

ไอดีไลน์ :  p2pacc

www.p2paccounting.com


บทความที่น่าสนใจ