views

99% ยื่นงบการเงิน นำส่งงบการเงิน รู้เฉพาะคนทำบัญชีเท่านั้น

ยื่นงบการเงิน


ยื่นงบการเงิน นำส่งงบการเงิน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมของธุรกิจ ฐานะการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ และ สภาพคล่องของกิจการ


เมื่อท่านจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้ว ต้องยื่นงบการเงิน เป็นประจำทุกปี หากจดทะเบียนในรูปแบบออนไลน์ คุณต้องปิดงบการเงิน


ตามวันที่ที่คุณเลือกเอาไว้ตอนจดทะเบียน เช่น หากคุณเลือกรอบบัญชีเป็นวันที่ 31 ธันวาคม เมื่อถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ทางคุณต้องนำส่งงบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

บริการรับตรวจสอบบัญชีกฎหมายบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ตามมาตราที่ 4 ในพระราชบัญญัติ 


งบการเงิน หมายความว่า รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือ การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ไม่ว่าจะรายงานโดยงบดุล งบกำไรขาดทุน


งบกำไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบประกอบ หรือ หมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือคำอธิบายอื่น ซึ่งระบุไว้ว่าเป้นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

 

งบการเงิน Financial Statement คือ


รายงานทางการเงินและบัญชีที่แสดงถึงสถานะในการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัท  ที่ทำให้ผู้ใช้งบการเงินทราบถึงฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด และ ผลการดำเนินงานของกิจการ

 

ประโยชน์ของงบการเงิน


1.งบกำไรขาดทุนแสดงผลประกอบการ ความสามารถในการทำกำไร รวมทั้งโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการ


2.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงให้เห็นมูลค่าของกิจการ ในการประเมินมูลค้าหุ้นของกิจการ มีตัวชี้วัดประการหนึ่งเรียกว่า


มูลค่าตามบัญชี โดยคำนวณจากสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งเท่ากัน สินทรัพย์รวมหักด้วยหนี้สินรวม และยังแสดงการเคลื่อนไหวของทุน เช่นการเพิ่มทุน การจ่ายเงินปันผล


3.งบแสดงฐานะการเงิน แสดงให้เห็น ภาพรวมของธุรกิจ ฐานะการเงิน สภาพคล่องของกิจการ ความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของกิจการ


4.งบกระแสเงินสด แสดงให้เห็นที่มาที่ไปของกระแสเงินสด ว่ามาจากกิจกรรมดำเนินงานปกติ มาจากการลงทุน การกู้ยืม หรือชำระเงินคืนกู้


ถึงแม้มาตรฐานรายงานทางการเงินจะไม่ได้กำหนดให้บริษัทจำกัดจัดทำ แต่การจัดทำงบกระแสเงินสดจะช่วยผู้ประกอบการในการวางแผนการใช้เงิน


ทำให้ทราบถึงสภาพคล่องในการดำเนินงาน สามารถนำไปใช้วางแผนการใช้จ่ายของกิจการได้ โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำตามรูปแบบที่เป็นทางการเหมือนบริษัทมหาชนก็ได้

 บริการรับทำบัญชี

การกำหนดระยะเวลาในการยื่นงบการเงิน


ให้ผู้ที่มีหน้าที่จัดทำบัญชียื่นงบการเงิน รายงานประจำปี และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดดังนี้


1.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย


2.นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกบอธุรกิจในประเทศไทย


3.กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร


**กำหนดเวลาในการยื่นงบการเงิน / รายงานประจำปี / สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น


***ต้องยื่นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วต่อนายทะเบียนภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี


***กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย ในรอบปีบัญชีที่จัดทำงบการเงินมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท


สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมได้เกิน 30 ล้านบาท ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็น


โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แต่หากมีรายการใดรายการหนึ่งเกินกว่าที่กำหนดงบการเงิน ต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

บริษัทจำกัด – ต้องนำงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว เสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี และ ต้องยื่นงบการเงินต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่

 

บริษัทมหาชนจำกัด – ต้องนำงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และแสดงความเห็นแล้ว เสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี


ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี และ ต้องนำรายงานประจำปี พร้อมสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น


โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น


 บริการรับวางระบบบัญชี


ผู้ประกอบการต้องยื่นงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร โดย


ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตามกฎหมายกำหนดให้บริษัท จะต้องประชุมอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือนนับจากวันที่ปิดงบการเงิน บริษัทจะต้องนำส่งงบการเงินภายในเดือน 1 นับจากวันที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน

 

ยื่นงบการเงินต่อกรมสรรพากร

ตามกฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องนำส่ง ภ.ง.ด.50 และยื่นงบการเงินภายใน 150 วัน นับจากวันที่สิ้นรอบบัญชี


ขั้นตอนในการยื่นงบการเงิน มีดังนี้


1.เมื่อจดทะเบียนบริษัทแล้ว จะได้รับ User name password ในการนำส่งงบการเงิน E-Filing ทาง Email  ให้เก็บ Username Password ดังกล่าวไว้ เพื่อใช้ในการยื่นงบการเงินประจำปี


2.บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่ออนุมัติงบการเงินให้ทันภายใน 4 เดือนนับจากวันที่สิ้นรอบบัญชี


3.ก่อนจัดการประชุมบริษัท จะต้องประกาศข้อความ หนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 ฉบับ และต้องส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทามางไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


4.หลังจากประชุมอนุมัติงบการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทต้องดำเนินการนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ประชุม และต้องนำส่ง ภงด.50 และยื่นงบการเงินภายใน 150 วันนับจากวันที่สิ้นรอบบัญชี


5.ปัจจุบันการนำส่งงบการเงินแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถทำได้แบบออนไลน์ผ่าน http://efiling.dbd.go.th/

 

หากท่านจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้ว การยื่นงบการเงินเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญมาก โดยหากไม่ยื่นงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด


ผลที่ตามมาก็จะได้รับหมายเรียกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหมายเรียกจากตำรวจ ซึ่งต้องดำเนินการเสียค่าปรับมากมายในการนำส่งงบการเงินล่าช้า


นอกจากนี้หากไม่นำส่งงบการเงินเป็นเวลาหลาย ๆ ปี และมาจัดทำงบการเงินในครั้งเดียวก็จะมีภาระค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากตามมาอีกด้วย


ท่านควรใส่ใจในเรื่องของการยื่นงบการเงินและทำให้ถูกต้องตามกฎหมายบริการรับจดทะเบียนบริษัท

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.blogspot.com
www.facebook.com/p2paccounting