views

ทุนจดทะเบียน บริษัท

ทุนจดทะเบียน บริษัท


การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ ใช้ ทุนจดทะเบียน บริษัท

    การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ ปัจจุบันมีการใช้ ทุนจดทะเบียน บริษัท หรือมีการใช้ ทุนจัดตั้งธุรกิจใหม่ ถึง 327,464 ล้านบาทต่อปีมีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน และบริษัทใหม่ เฉลี่ยทั่วประเทศ ปีละประมาณ 70,000 ราย ทั้งประเทศ (ข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, www.dbd.go.th)

    จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ ก็จะมีการกล่าวถึงมูลค่า ทุนจดทะเบียน บริษัทที่สูงในแต่ละปีขนาดนี้เราจึงขอนำความรู้เรื่อง ทุนจดทะเบียน บริษัท มาเล่าให้นักธุรกิจมือใหม่ ได้รู้จัก 


กฎหมายกำหนดบริษัทที่ตั้งขึ้น ต้องมีการแบ่งทุนเป็นหุ้น

    ซึ่งจาก มาตรา 1096 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ว่าบริษัทจํากัด คือ บริษัทที่ตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กันผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจํากัดเพียง ไม่เกินจํานวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ

    ดังนั้นจึงมีคำที่เกี่ยวข้องก็คือ (1)บริษัท และ (2)ทุนจดทะเบียนบริษัท


(1) บริษัท จำกัด

    ผู้ก่อตั้งก็คือการที่นักธุรกิจ พ่อค้า แม่ขาย ร่วมกับเพื่อน พี่ น้องที่อยากจะจดทะเบียนธุรกิจให้มีผลทางกฎหมาย หรือมีสถานะเป็นนิติบุคคลได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล ใช้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

    ร่วมกันทำกิจการทางการค้าหรือบริการวัตถุประสงค์ในการตั้งนั้นเพื่อแสวงหากำไรจากการทำกิจกรรมดังกล่าวหรือดำเนินกิจการนั้นเพื่อแบ่งปันผลกำไรที่ออกดอกออกผลกันโดยใช้ชื่อเรียกว่า บริษัทจำกัด ดูรายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท เพิ่มเติม


(2)ทุนจดทะเบียน บริษัท

    คณะผู้ก่อตั้งดังกล่าวข้างต้นทำการ แบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน โดยจัดให้ให้มีผู้ลงทุนในบริษัทเรียกว่า “ผู้ถือหุ้น” ทุกคนต้องซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นรับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ

    เมื่อจดทะเบียนบริษัทจำกัดแล้ว จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น

 

จองซื้อหุ้นและนัดประชุมผู้ถือหุ้น

    จัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด และนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดทำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หลักฐานความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทสำเนารายงานการประชุมการจัดตั้งบริษัท สำเนาข้อบังคับ สำเนาหลักฐานการชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้กับผู้ถือหุ้นแผนที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้งบริษัทและของคณะกรรมการทุกคน ซึ่งเอกสารสำคัญทุกฉบับจะต้องมีการลงนามรับรองจากผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อย 1 คน ติดต่อขอใบเสนอราคาจดทะเบียนบริษัท


จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

    จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นคือบริษัทจำกัดต้องให้มีการจัดทำตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัทโดยจัดทำบันทึกข้อมูลรายละเอียดของผู้ถือหุ้นพร้อมกับจำนวนหุ้นเท่าไหร่มูลค่าเพียงใด รวมถึงวันเดือนปีแห่งการถือหุ้น รวมถึงเข้า-ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น

    รวมไปถึงรายละเอียดในการโอนหุ้นให้แก่บุคคลอื่น การเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆของการถือหุ้นโดยต้องเก็บรักษาทะเบียนคุมรายละเอียดดังกล่าวไว้ที่สำนักงานของบริษัท สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นต้องเปิดให้ผู้ถือหุ้น ดูได้ในระหว่างเวลาทำการไม่น้อยกว่าวันละ 2 ชั่วโมง โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม  

    หากบริษัทใดหรือกรรมการผู้จัดการ ไม่ดำเนินการดังกล่าวมีความผิด มีค่าปรับไม่เกิน 5,000 บาท

อ่านรายละเอียดบริการรับทำบัญชี


การเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆของ ทุนจดทะเบียน บริษัท

    ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆทางทะเบียนของบริษัท คือ การเพิ่มทุน การลดทุน การเปลี่ยนแปลงทุนของบริษัทจำกัดกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะต้องได้รับมติของที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

    แต่หากเป็นรายการที่มีความสำคัญจะต้องให้ผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษ ต้องไปยื่นจดทะเบียนดังกล่าว ภายใน 14 วันนับจากวันที่ลงมติ

    หากบริษัทไม่ดำเนินการดังกล่าวมีความผิด มีค่าปรับไม่เกิน 20,000 บาท

    หรือกรรมการไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นมีความผิด มีค่าปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ดูบริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษี


 
รวมบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานบัญชี กดที่นี่

บริษัทสำนักงานบัญชีพีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.business.site
www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ