views

โปรแกรมบัญชี เครื่องมือธุรกิจต้องมี

โปรแกรมบัญชี เครื่องมืออัจฉริยะที่ธุรกิจต้องมี

 

โปรแกรมบัญชี ถือเป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่ช่วยจัดการระบบบัญชีทั้งหมดในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การทำบัญชีถือเป็นส่วนสำคัญของทุก ๆ ธุรกิจ ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ก็ตาม ทุกธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีระบบบัญชี หรือ โปรแกรมบัญชี ที่สามารถจัดการระบบบัญชีในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โปรแกรมบัญชี คืออะไร

โปรแกรมด้านบัญชีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลทางบัญชีและประมวลผล โดยการทำงานที่ครอบคลุมตามระบบที่เราได้ติดตั้งไว้ เช่น ระบบบริหารงานขาย โปรแกรมจะสามารถบันทึกใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี รวมถึง ระบบคลังสินค้า โดยโปรแกรมจะสามารถเพิ่มลดจำนวนสินค้าในระบบคลังสินค้าได้อัตโนมัติ และ ระบบบริหารบัญชีที่ได้บันทึกใบวางบิลสำหรับแจ้งหนี้ลูกค้าได้อย่างตรงเวลา 

จำหน่ายและสอนพร้อมติดตั้ง โปรแกรมบัญชี Express

 

โปรแกรมบัญชี ประกอบกี่โมดูล
โดยทั่วไป แล้ว โปรแกรมบัญชี จะประกอบด้วยโมดูลต่าง ๆ โดยมีส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีเฉพาะด้าน สิ่งที่พบได้บ่อยที่สุดคือ

โมดูลหลัก

ระบบเจ้าหนี้ Accounts Payable
ระบบเจ้าหนี้ การตัดจ่ายชำระหนี้ ตั้งแต่การรับวางบิล เตรียมเช็คจ่าย ใบหัก ณ ที่จ่าย การควบคุมเช็คจ่ายไปยังระบบเช็ค
 
ระบบลูกหนี้ Accounts Receivable
ระบบลูกหนี้ ใช้ควบคุมและการตัดลูกหนี้ค้างชำระ การบันทึกวางบิล ออกใบเสร็จก่อนรับเงิน การตัดรับชำระหนี้ ที่รองรับทั้งเช็ค เงินโอน บัตรเครดิต และเงินสด มีระบบติดตามหนี้ รวมทั้งการดูรายงานค้างชำระ การประมาณการรับเงิน ตัดรับเช็คที่ระบบ
 
Campaign Module
ระบบแคมเปญ ใช้สำหรับกำหนดราคาขาย Price List โปรโมชั่น Promotion กำหนดราคาตามระยะเวลาเครดิต กำหนดแยกตามรายตัว หรือกลุ่มสินค้า ลูกค้า
 
Advance System
ระบบเงินทดรอง ใช้ควบคุมการจ่ายเงินทดรอง ที่สามารถคุมยอดค้าง เคลียร์ตามพนักงานที่มาเบิก ระบบนี้จะรองรับตั้งแต่ผู้ที่ต้องการใช้เงิน ทำขอเบิกเงินทดลอง ถึงบัญชีตัดเบิกเงินให้
 
Budget Control
ระบบงบประมาณ ใช้สำหรับจัดทำงบประมาณ ประจำเดือน ประจำปี ตามที่ผู้บริหารกำหนดเป้าไว้ สามารถกำหนดงบประมาณ แยกตามผังบัญชี โครงการแผนกได้
 
Customer Relationship Management
ระบบบริหารจัดการงานขาย ใช้สำหรับเก็บประวัติการติดต่อ การบันทึกแผนงานต่าง ๆ บันทึกงานประจำวันของพนักงาน เก็บประวัติการบริการหลังการขาย
 
Cheque and Bank
ระบบเช็ค ใช้สำหรับจัดทำ Bank Reconcile ให้ได้ยอดตรงตาม Statement เช็คจ่าย เช็คคืน เปลี่ยนเช็ค ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ระหว่างสมุดเงินฝาก บันทึกรายได้และค่าธรรมเนียมธนาคาร
 
Company Manager
ระบบจัดการ ใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานทั้งหมด User เช่น สถานะ เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูล กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานแบบรายบุคคล แบบกลุ่ม
 
General Ledger
ระบบบัญชีแยกประเภท ใช้สำหรับบันทึกรายการรายวัน การปรับปรุงบัญชี จะบันทึกรายการที่นอกเหนือจากรายการค้าที่ไม่ต้องการคุมการ์ดลูกหนี้เจ้าหนี้ บันทึกข้อมูลเช็ครับ เช็คจ่าย ภาษีซื้อ ภาษีขาย ประมวลผลสิ้นไป เพื่อปิดรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสม
 
 
Financial Management
ระบบงบการเงิน ใช้สำหรับจัดทำงบการเงิน เช่น งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนขาย งบต้นทุนผลิตหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 
Letter of Credit
ใช้ในกรณีที่มีบันทึกขายสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อชำระสินค้า โดยให้ธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับจ่ายเงิน รองรับอัตราแลกเปลี่ยนทุกประเภท การบันทึก L/C และการนำ Packing Credit ที่มีการโอนเงินเรียบร้อย
 
Inventory Control
ระบบสินค้าคงเหลือ ใช้สำหรับบริหารสินค้าคงคลัง ต้นทุนสินค้า บันทึกรับสินค้า บันทึกเบิกสินค้า บันทึกโอนย้ายระหว่างคลัง บันทึกตรวจนับ และปรับปรุงสินค้า
 
Petty Cash
ระบบเงินสดย่อย ควบคุมการตั้งวงเงินสดย่อยตามแผนก การทำรับชดเชยเงินสดย่อย จ่ายเงินสดย่อย ดูรายงานการเคลื่อนไหวเงินสดย่อย
 
Purchase Order
ระบบงานจัดซื้อ รองรับตั้งแต่การเปิดใบขอซื้อ สอบราคา สั่งซื้อ จ่ายมัดจำ ลดหนี้เพิ่มหนี้ และการปันส่วนต้นทุน รองรับกระบวนการซื้อทั่วไป และซื้อต่างประเทศ มีรายงานรองรับการคุมสินค้าค้างรับ รายงานวิเคราะห์ยอดซื้อ
 
Messenger Management
ระบบจัดส่งเอกสาร ใช้ในการจัดเตรียมส่งเอกสาร บันทึกข้อมูลการเดินทาง เพื่อใช้ควบคุมการจ่ายงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ สามารถดูรายงานหรือปฏิทินการทำงานพนักงาน เก็บข้อมูลยานพาหนะ จัดตารางการใช้รถ เป็นต้น
 
Sales Order
ระบบงานขาย รองรับตั้งแต่การเปิดเสนอราคา สั่งจอง สั่งขาย ขายเชื่อ ขายสด ลดหนี้ เพิ่มหนี้ ดูรายงานวิเคราะห์ยอดขายสุทธิ รายงานเปรียบเทียบยอดขาย
 
Warehouse Management
ระบบสินค้าคงคลัง  รองรับการทำรับสินค้าจากการสั่งซื้อและรับอื่น จ่ายสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าและการจ่ายภายในอื่น ๆ การโอนย้ายคลัง การตรวจนับสินค้า รายงานสินค้าคงเหลือ
 
Value Added Tax
ระบบภาษี สามารถดูรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร พิมพ์แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53
 
Audit and Internal Control
ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน เป็นระบบเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีที่บันทึกในรายการบัญชี รายงาน สามารถตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกถูกต้อง และสอบทานได้

 
 
 

ทำไมธุรกิจต้องใช้โปรแกรมบัญชี

ทำไมธุรกิจควรทำบัญชี การทำบัญชีช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้ง่าย เพราะว่าคุณจะสามารถมองเห็นภาพรวม รายรับรายจ่ายได้ดีขึ้น ว่าสิ่งที่กำลังลงทุนทำธุรกิจได้กำไรจริงหรือไม่อย่างไร

1.เห็นภาพรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้ชัดเจน

จะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของกิจการ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ได้รับข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ

โปรแกรมบัญชี จะช่วยให้คุณตรวจสอบข้อมูล รายงานต่าง ๆ ว่าถูกต้องหรือไม่
 

3.ตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ว

โปรแกรมบัญชี เป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ช่วยทำให้การตรวจสอบข้อมูลทำได้ดียิ่งขึ้น ช่วยตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 

4.ตรวจสอบเอกสารย้อนหลังได้

โปรแกรมบัญชี มีเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณค้นหาเอกสาร หรือข้อมูลย้อนหลังได้ดี
 

5.ประหยัดเวลา

โปรแกรมบัญชี ถูกคิดค้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการทำบัญชีได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้น ลดต้นทุนได้ในระยะยาว
 
 

เลือกโปรแกรมบัญชีมาใช้ในงานบัญชีอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

หลายองค์กรให้ความสนใจในการติดตั้ง โปรแกรมบัญชี แต่ยังขาดความรู้ อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาด และใช้งานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเราจะมีหลักการเลือก โปรแกรมบัญชี มาใช้ในงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1.ขนาดองค์กร

อันดับแรกควรคำนึงถึงขนาดขององค์กรก่อน เพื่อช่วยให้เลือกระบบซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม หากองค์กรมีคนน้อย หรือ เป็นองค์กรขนาดเล็ก โปรแกรมบัญชี อาจทำให้การทำงานมีความยุ่งยากมากกว่าเดิม หากเป็นองค์กรใหญ่ โปรแกรมบัญชีจะทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

2.ความต้องการที่แท้จริง

ตรวจสอบว่าภายในองค์กรมีส่วนไหนหรือแผนกไหนต้องใช้โปรแกรมบัญชีบ้างหรือไม่ เพื่อช่วยให้การใช้โปรแกรมตอบโจทย์กับการใช้งานภายในองค์กรได้อย่างคุ้มค่า

 

3.พนักงานภายในองค์กร

โปรแกรมบัญชี ไม่ได้มีเพียงพนักงานบัญชีเท่านั้นที่ใช้งาน แต่ยังมีแผนกอื่น ๆ ที่ต้องเข้ามาช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วย โดยต้องมีการปรึกษากันภายในองค์กรว่าระบบบัญชีมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด แผนกไหนจะเป็นฝ่ายดูแล โดยต้องจัดสรรให้เป็นระเบียบ

 

4.จัดสอนให้ใช้ระบบบัญชี

จะต้องมีการจัดอบรมสอนการใช้งานโปรแกรม เพราะระบบมีการพัฒนาตามเทคโนโลยีตลอดเวลา จึงต้องเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อช่วยให้การทำงานเต็มไปด้วยความราบรื่น และลดปัญหาจากการใช้งานให้มากที่สุด

 

5.สามารถทดสอบระบบก่อนใช้งานจริงได้

เมื่อติดตั้งโปรแกรมบัญชี อาจทำให้เกิดปัญหาขัดข้องในช่วงแรก ดังนั้น วิธีแก้ไขคือต้องใช้งานระบบบัญชีแบบเก่าควบคู่ไปด้วย เมื่อซอฟต์แวร์เกิดปัญหาจะทำให้มีระบบสำรองทำให้มีเวลาในการแก้ไขปัญหาหรือเรียนรู้การใช้งานของระบบเพิ่มเติมไปได้พร้อมกัน

 

 อ่านรายละเอียดบริการรับวางระบบบัญชี


ข้อดีของการมีโปรแกรมบัญชี

เครื่องมือที่ช่วยตัดสินใจทางธุรกิจอีกอย่างคือ การมีโปรแกรมบัญชีใช้ในธุรกิจ โดยโปรแกรมเหล่านี้จะช่วยจัดการ จัดเก็บ และประมวลข้อมูลทางบัญชีและการเงินให้ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีข้อดีของการมีโปรแกรมบัญชี ดังนี้

1.ช่วยพัฒนาเสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้น

ตัวเลขทางบัญชีถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถเปรียบเทียบตัวเลขที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาและปัจจุบันได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไร ซึ่งจุดนี้ทำให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว สามารถตัดสินใจในการพัฒนาองค์กรต่อไปได้

 

2.เป็นผู้นำในองค์กรได้

การใช้โปรแกรมบัญชีในการนำข้อมูลตัวเลขทางบัญชีมาวิเคราะห์จุดต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลของคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันว่ามีการเติบโตไปในทิศทางใด เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจตัวเองว่าจะนำพาธุรกิจไปในทิศทางใด จึงสามารถสร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจได้อย่างดี


อ่านรายละเอียดบริการรับทำบัญชี

 

3.สามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

โปรแกรมบัญชี จะช่วยให้การทำงานองค์กรมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการป้อนข้อมูลในแต่ละวัน ที่สามารถทำงานตามที่ต้องการได้อย่างดี องค์กรประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้อีกด้วย

 

4.ลดกำลังคนได้ แต่เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

โปรแกรมบัญชี จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานของคนในฝ่ายบัญชีได้ โดยการเปลี่ยนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้อนข้อมูลต่าง ๆ ลงในระบบแทน ทำให้แต่ละฝ่ายได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการทำงาน องค์กรจึงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม
 

5.ภาษีเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ภาษีที่เป็นเรื่องยุ่งยากนั้น โปรแกรมบัญชีจะช่วยให้การทำงานเรื่องภาษีเป็นเรื่องง่ายขึ้น ที่ผ่านมาพนักงานบัญชีอาจจะเสียภาษีไม่ถูกต้องและดำเนินการล่าช้า นำมาซึ่งค่าเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม แต่ถ้าเราใช้โปรแกรมบัญชีจะทำให้ลดความผิดพลาดตรงจุดนี้ได้

บริการรับจดทะเบียนบริษัท

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.blogspot.com
www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ