views

จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ คุ้มค่าฟรี 5 รายการ

จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ คุ้มค่า ฟรี 5 รายการ

สำนักงานบัญชี พีทูพี รับจดทะเบียนบริษัท ในสมุทรปราการ คุ้มค่าอย่างไรบ้าง

เราให้บริการโดยมีเป้าหมายพื้นฐาน ในราคาที่คุ้มค่า และบริการในรูปแบบครอบครัว ครอบครัวบัญชี ฐานะที่ปรึกษาบัญชีและภาษี บริการให้ธุรกิจที่เริ่มก่อร่างสร้างตัว บริษัท ห้าง ร้าน SMEs  

โดยเราให้บริการ ฟรี 5 รายการเบื้องต้น และอาจจะมีรายการอื่นๆโดยท่านและเราอาจจะร่วมพูดคุยตกลงกัน เราให้สำคัญในเรื่อง คุณภาพของงานก่อนและหลัง การจดทะเบียนบริษัทกับราคาที่มีความสัมพันธ์กัน

อ่านเพิ่มเติม บริการรับทำบัญชี

"ขอแนะนำท่านผู้ประกอบการธุรกิจอย่าเน้นที่ราคาถูกเป็นเกณฑ์"

ควรดูที่การทำงานว่ามีการบริการที่ครอบคลุมและคุ้มค่ากับธุรกิจของเรา สามารถอำนวยความสะดวกให้เราได้ และที่สำคัญควรยึดหลักการที่ว่า ค่าจ้างจะต้องไม่แพงและคุ้มค่าความรู้ที่ถูกต้องเลือกบริษัทที่มีความชัดเจนในการเก็บค่าใช้จ่าย เงื่อนไขค่าใช้จ่ายต้องระบุให้ครบถ้วนชัดเจน

"ต้องไม่มีสัญญาที่แอบแฝง มีเงื่อนไข ผูกขาดต้องทำบัญชี จ่ายค่าบริการทำบัญชีต่อเนื่อง เป็นปีสองปีในคราวเดียว"


แนะนำอ่าน จดทะเบียนบริษัท คืออะไร


เริ่มธุรกิจจดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ เราสามารถตอบโจทย์ให้ท่านได้ดังนี้


1. เราให้คำปรึกษาฟรี ในเรื่องของการให้ความรู้ ก่อนและหลังการจดทะเบียนบริษัท ในพื้นที่สมุทรปราการ กล่าวคือ เราให้คำปรึกษาก่อน หลังการจดทะเบียนบริษัท

ผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนว่าจะมีภาระหน้าที่ ต่างๆที่อาจจะตามมา เช่นการจัดทำบัญชี ปิดบัญชีบริษัท นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจฯ หรือกรมสรรพากร การขึ้นทะเบียนประกันสังคม ในกรณีมีลูกจ้าง ฯลฯ

 
2. เราจัดการและทำตรายางให้ฟรี ตามมาตรฐานตรายาง หรือตราประทับ ของกรมพัฒนาธุรกิจ เช่น ตามระเบียบกำหนดไว้ว่าตรายางหรือตราประทับท่านจะให้มีชื่อบริษัทหรือไม่ก็ได้ ในกรณีตราประทับมีชื่ออยู่ ชื่อนั้นต้องชัดเจนและที่สำคัญต้องตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียน


3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ฟรี ในกรณีธุรกิจท่านเข้าเงื่อนไขการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น มีรายรับจากการขายสินค้า หรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีรายรับเกิน


4. ตรวจเอกสารพร้อมจัดทำให้ฟรี เอกสารจองชื่อ จดบริคณห์สนธิ ทุนจดทะเบียน ใบชำระค่าหุ้น หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ให้ก่อนการจดทะเบียนบริษัทเราจะได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแทนท่านผู้ประกอบการ ในทุกขั้นตอน


5. ดำเนินการยื่นคำขอนำเอกสารของท่าน เช่น แบบจองชื่อนิติบุคคล สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เริ่มก่อการ และกรรมการทุกท่าน ไปจดทะเบียนบริษัท


6. ฟรี เอกสารประกอบธุรกิจ อำนวยความสะดวกในช่วงต้นๆของการเปิดดำเนินการของบริษัท โดยให้คำแนะในการจัดทำเอกสารหรือออกเอกสารที่สำคัญๆต่างควรจะมีหรือไม่มีข้อความใดๆที่สำคัญบ้างเอกสารดังกล่าวจะมีทั้งแบบสำเร็จรูปหรือหากท่านจะดำเนินการออกแบบเองเราก็จะให้คำแนะนำที่ถูกต้อง อาทิเช่น ใบเสร็จรับ ใบกำกับภาษีแบบเต็ม แบบย่อ ใบเสนอราคา บิลเงินสด

แนะนำอ่าน บริการรับจดทะเบียนบริษัท

ระยะเวลาในการดำเนินการ รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ

ระยะเวลา 3-5 วัน ในการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทระยะเวลาดังกล่าวเป็นการรวบรวมและจัดทำเอกสาร * เอกสารครบถ้วนใช้เวลา 1 วัน ในการจดทะเบียนบริษัท


อัตราค่าบริการในการจดทะเบียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ


1.จดทะเบียนบริษัท ราคา 12,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)

2.จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ ราคา 5,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)

3.จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ ราคา 3,000 บาท

4.จดทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนร้านค้า, จดคณะบุคคล ราคา 3,000 บาท

5.ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ราคา 3,000 บาท

6.จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 2,000 บาท

7.จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร ราคา 3,000 บาท

8.จดเลิกกิจการ ราคา 18,000 บาท

กรอกแบบฟอร์มขอรับใบเสนอราคา คลิกที่นี่


สรุปขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

แบบคร่าวๆ เริ่มจากตกลงจ้างสำนักงานเราดำเนินการจดทะเบียนให้ เราจะทำการจองชื่อนิติบุคคลให้กับท่านผู้ประกอบการทางออนไลน์ (ขอชื่อสำรองจากท่าน สำรองไว้ 2-3 ชื่อ)

ดำเนินการจัดทำเอกสารและยื่นจดบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท เตรียมเอกสารหลักฐานต่างโดยขอจากท่านผู้ประกอบการและจัดทำขึ้นต่างรูปแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เมื่อได้จัดทำเอกสารครบถ้วนก็จะส่งให้ท่านผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเซ็นรับรองเอกสาร ดำเนินการจดทะเบียนตั้งบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริการวางระบบบัญชีเหมาะสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการใหม่ คลิก

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท(ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับราชการ)

สำหรับค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัทค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับราชการ (ทุน 1 ล้าน) ตั้งบริษัท  5,000 บาท ค่าบริคณห์สนธิ 500 บาท ค่าอากร 400 บาท ค่าคัดสำเนา 450 บาท รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับทางราชการ (ไม่รวมกับค่าบริการจากทางสำนักงานบัญชี) 6,350 บาทผู้ประกอบการธุรกิจ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ที่มีความต้องการจดทะเบียนบริษัท ในพื้นที่จังหวัด ในการจดทะเบียนบริษัท จะมีผลดีมีข้อดีต่อธุรกิจของท่าในหลายด้านเช่น กิจการของท่านจะถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินกิจการได้อย่างคล่องตัว และเพิ่มความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า มีตัวตนที่ถูกต้องชัดเจน

บริการรับวางแผนภาษี คลิก


ให้เราเป็นผู้ดำเนินการ จดทะเบียนบริษัท ในจังหวัดสมุทรปราการ

การเลือกให้เราเป็นผู้ดำเนินการ จดทะเบียนบริษัท ในจังหวัดสมุทรปราการ แก่ท่านการจดทะเบียนบริษัทของท่านก็จะเป็นเรื่องที่ ง่าย สะดวก ในทุกขั้นตอนการดำเนินการ

"ท่านจะได้นำเวลาอันมีค่าเหล่านั้นไปดำเนินกิจการหารายได้ที่เป็นเรื่องหลักของกิจการ"

สำหรับงานรอง หรืองานสนับสนุนเหล่านี้ ขอให้เป็นหน้าที่ของเราในการช่วยให้และบริการท่าน

ดังพันธกิจที่เรายึดถือคือ บริการดุจครอบครัว ครอบครัวบัญชี เราพร้อมให้คำแนะนำด้าน การจดทะเบียนบริษัท และบัญชีภาษี อย่างถูกต้องมาตรฐานวิชาชีพทางบัญชี ระเบียบวิธีปฏิบัติทางราชการและประมวลรัษฎากร

มอบความไว้วางใจ ให้เราสำนักงานบัญชี พีทูพี ช่วยท่านผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดสมุทรปราการ

"เรายินดีให้บริการครบวงจร แก่ทุกท่านในครอบครัว ครอบครัวบัญชี "


รับบริการจดทะเบียนบริษัท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


ย้อนกลับไปหน้าแรก

อ่านบทความอื่นๆ  

=========
บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/p2paccounting
https://p2paccounting.blogspot.com/
=========#จดทะเบียนบริษัทสมุทรปราการ  #จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนสมุทรปราการ
#จดจัดตั้งบริษัทสมุทรปราการ  #เปิดบริษัทสมุทรปราการ  #จดบริษัทสมุทรปราการ  

บทความที่น่าสนใจ