views

วางระบบบัญชีอย่างมีคุณภาพ


วางระบบบัญชีอย่างมีคุณภาพ ให้ประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจ


ผู้ประกอบธุรกิจมือใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกิจการอะไรก็ตาม สิ่งที่แรกที่ต้องพบเจอก็คือ เรื่องของการ วางระบบบัญชี ภายในองค์กร ถ้าเป็นธุรกิจ SME ขนาดเล็กก็คงจะไม่ค่อยวิตกกังวลกับตรงส่วนนี้มากนัก เพราะเป็นการลงทุนที่ไม่สูง และตัวผู้ประกอบการสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง แต่ถ้าเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ก็จำเป็นต้องมีการ วางระบบบัญชี อย่างดี และรัดกุมเพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจต่อไปในอนาคตการ วางระบบบัญชี คืออะไร

    คือ การกำหนดนโยบายต่าง ๆ ภายในองค์ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางธุรกิจ บัญชี การควบคุมภายในให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทุกส่วน ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสภาพแวดล้อมขององค์กร ทำให้เกิด ระบบบัญชี ที่ดีเพื่อการตัดสินใจทางการเงินที่ถูกต้องและแม่นยำของเจ้าของธุรกิจ เพื่อให้การ
วางระบบบัญชี มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจสูงสุดนั้น ควรคำนึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้    

    1. หลักฐานทางบัญชี ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีซื้อ ใบส่งของ ใบกำกับภาษีขาย ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบเบิกเงินทดรองจ่าย ใบเบิกเงินสดย่อย ใบเบิกค่าเดินทาง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต้องมีชื่อผู้จัดทำ ชื่อและเลขที่เอกสาร รวมทั้งวันเดือนปีที่ออกเอกสาร และจำนวนเงินรวมด้วย โดยผู้รับวางระบบบัญชีต้องกำหนดรูปแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับระบบการทำงานของกิจการนั้น ๆ

    2. นโยบายธุรกิจและนโยบายบัญชี ทั้งสองส่วนนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก เนื่องจากนโยบายทางธุรกิจนั้นจะส่งผลต่อการ วางระบบบัญชี นั่นเอง

    3. วิธีปฏิบัติงานทางบัญชี ประกอบไปด้วยคู่มือการปฏิบัติงานตาม ระบบบัญชี เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน รวมไปถึงรูปแบบการปฏิบัติงานทางบัญชีทุกด้านของกิจการ


    4. เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรมบัญชี อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ต้องเน้นที่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

    5. บุคลากร ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อองค์กร เช่น งบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ และฝ่ายของนักพัฒนาและวิเคราะห์ระบบ ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ระบบบัญชี ต้องมีนักบัญชีที่เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพ ถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็ก อาจให้มีการ สอนทำบัญชี ให้แก่ผู้ประกอบการด้วย

    6. การควบคุมภายในของ ระบบบัญชี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
การ วางระบบบัญชี ที่ดี ต้องมีลักษณะ ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้

2. สามารถนำข้อมูลไปใช้จัดการเกี่ยวกับภาษีได้

3. สามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต เพื่อทำงบประมาณ และรายงานได้

4. มีปริมาณรายงานทางการเงินที่เหมาะสม และทันเวลา


5. มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี

6. มีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลที่ดี เพื่อป้องกันการทุจริต และการถูกขโมย

7. เหมาะสมกับการดำเนินงานของธุรกิจ

8. มีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เข้าใจง่าย

ถ้าผู้ประกอบการ มีการ วางระบบบัญชี ที่ถูกต้องและมีคุณภาพแบบนี้แล้ว สิ่งที่จะตามมาก็คือ สามารถลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมต่อการทำงานกับระบบอื่น ๆ ภายในได้ รวมไปถึงยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกปลอดภัยต่อการจัดเก็บและการนำข้อมูลทางการเงินมาใช้อีกด้วย


.......
สำนักงานบัญชี พีทูพี 
☎: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting
www.p2paccounting.blogspot.com

บทความที่น่าสนใจ