จดทะเบียนบริษัท

        บริษัท พีทูพี การบัญชี จำกัด ให้บริการ "จดทะเบียนบริษัท"ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัท"มีพนักงานรับ-ส่งเอกสาร" และ "เข้าพบลูกค้า"ทุกครั้ง ก่อนการลงนามในเอกสารการจดทะเบียนบริษัท เพื่อ "ให้คำปรึกษาแนะนำ" ชี้แจง หน้าที่ของบริษัทหลังจดทะเบียน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกคน พิเศษสุด สำหรับธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่ "จดทะเบียนบริษัท" กับเราวันนี้ เราทำบัญชีและให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี โดยไม่คิดค่าบริการจากลูกค้า จนกว่า กิจการของลูกค้าจะมีรายได้ (บิลแรก) รับรองและพิสูจน์ได้ เราเข้าใจในธุรกิจที่พึ่งเริ่มต้น "ขอมีส่วนร่วม ลดค่าใช้จ่ายของท่าน จนกว่าที่กิจการของท่านจะมีรายได้"

        โดยลูกค้าจะได้รับ ความสะดวก และบริการด้วยความจริงใจ จากทางบริษัท เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจดทะเบียนบริษัท แต่ไม่มีเวลาในการดำเนินการเอง หรือยังไม่เข้าใจขั้นตอน เกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารที่ต้องใช้ในการจดเบียนบริษัท หรือ เรื่องอื่นๆ อันเนื่องจาก ขั้นตอน สถานที่และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัทนั้น ค่อนข้างจะยุ่งจากและซับซ้อน


ทำไมต้องใช้บริการจากเรา

        เราไม่เพียงแต่ให้บริการจดทะเบียนบริษัทเท่านั้น เรายังให้คำปรึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทโดยไม่คิดเงินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและภาษี ลูกค้าสามารถสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบริษัท เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการจดทะเบีย

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท

1. ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับราชการ (ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท)

 

           ตั้งบริษัท

    5,000.00

           ค่าบริคณห์สนธิ

       500.00

           ค่าอากร

       400.00

           ค่าคัดสำเนาเอกสาร

       450.00

              รวม

    6,350.00

 

 

2. ค่าบริการในการจัดตั้งบริษัท

 

    ค่าบริการจดทะเบียน + ค่าทนายความ + ค่าผู้สอบบัญชี

    4,900.00

 

 

รวมทั้งสิ้น

  11,250.00


หมายเหตุ: ในกรณีที่ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1ล้านบาท จะเสียค่าธรรมเนียมตั้งบริษัท เพิ่ม 5,500 บาท ทุกทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท


สิ่งที่ลูกค้าจะได้จากการใช้บริการเรา

 • บริการจองชื่อ
 • บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอจดทะเบียนตั้งบริษัท
 • บริการขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการเอกสารหลักฐานเกี่ยวเนื่อง เช่น ใบชำระค่าหุ้น, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เป็นต้น
 • บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการจัดทำบัญชี จัดการเกี่ยวกับภาษี


ระยะเวลาในการดำเนินการ

    ระยะเวลา 3-5 วัน ในการดำเนินการจดทะเบียน

    *** เอกสารครบถ้วนใช้เวลา 1 วัน ในการจดทะเบียน ***

อัตราค่าบริการเสริมเพิ่มเติม

 • จดทะเบียนบริษัท ราคา 4,900 บาท
 • จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ ราคา 5,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
 • จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ ราคา 3,000 บาท
 • จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า จดคณะบุคคล ราคา 3,000 บาท
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ราคา 3,000 บาท
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 2,000 บาท
 • จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร ราคา 3,000 บาท
 • จดเลิกกิจการ ราคา 18,000 บา
© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.