รับวางแผนภาษี


รับวางแผนภาษี

สำนักงานบัญชี พีทูพี และทีมงานมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนภาษี

    ประสบการณ์รับวางแผนภาษีให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล หลายรายสำหรับการวางแผนภาษีเป็นวิธีการที่จะทำให้บริษัทของคุณประหยัดภาษีได้ดีที่สุด และถูกต้องตามประมวลรัษฎากร โดยการอาศัย สิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงื่อนไขการลดหย่อนทางภาษี ที่ทุกคนทุกบริษัทได้รับและอาจจะไม่ได้นึกถึงหรือไม่รู้ถึงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ตามหลัก 5 ประการคือ

  1. รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
  2. รายได้ที่ได้รับการลดอัตราภาษี
  3. รายได้ที่หักรายจ่ายได้สูง
  4. การหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน
  5. การกระจายรายได้

  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการวางแผนภาษีจะไม่ใช่การเลี่ยงภาษี การรับวางแผนภาษีจะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี และภาษี เนื่องจากต้องมองภาพรวมของทั้งธุรกิจเพื่อวางแผนภาษีให้ถูกต้อง

  ขอบเขตการให้บริการ

  • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี เพื่อจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  • ให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อวางแผนภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด
  • บริการจัดเตรียมข้อมูล และสอบทานข้อมูลก่อนส่งให้กรมสรรพากรตรวจสอบ
  • บริการเข้าพบและให้คำชี้แจงกกับกรมสรรพากร กรณีสรรพากร ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม


  การจัดการวางแผนทางด้านภาษี

      คือการจัดการทางด้านข้อมูลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีตามกฎระเบียบและวิธีปฎิบัติ ให้ถูกต้องครบถ้วนไม่ขาดหรือเกิน

      ตามสิทธิและหน้าที่ของผู้มีเงินได้ในการเสียภาษี ในการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ท่านสามารถวางแผนทางภาษีได้โดยใช้การลดหย่อนทางภาษีหรือใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามที่กฎหมายกำหนดให้ไปใช้ลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้อง

      ซึ่งในที่นี้ บางท่านหรือบางกิจการธุรกิจ อาจหลงลืมหรือนึกไม่ถึง ในรายละเอียดของการลดหย่อนภาษี บางครั้งอาจจะสับสนหรือจำซับซ้อนในรายละเอียดปลีกย่อยที่มีเยอะมาก

      ดังนั้นในกรณีที่ไม่ศึกษาอย่างแท้จริง หรือเป็นผู้ศึกษาระเบียบวิธีการข้อกฎหมายอย่างแท้จริง ก็คงต้องสับสนไม่เข้าใจและคาดไม่ถึงสิทธิดังกล่าว ที่ปรึกษาทางภาษีหรือการวางแผนภาษีที่จะให้ความรู้แก่ท่านในฐานะที่ปรึกษาเรื่องภาษี

      เพื่อป้องกันความผิดพลาดภาระของบุคคล กิจการ หรือธุรกิจนั้นจะประสบกับปัญหา คือภาระในการชำระเงินภาษีเพิ่ม หรือเสียเบี้ยปรับภาษี  เมื่อมีการวางแผนภาษี เพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง จะช่วยได้มากในการประหยัดภาระค่าใช้จ่ายภาษี 

      ที่สำคัญเมื่อเราวางแผนภาษีที่ดี  บางครั้งอาจได้คืนภาษี  ที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย และที่สำคัญไปกว่าอื่นใดดังที่ได้มีคนได้กล่าวไว้ว่า

  "สองสิ่งที่หนีไม่พ้น คือ ความตายกับภาษี"

  ฉะนั้นธุรกิจผู้ประกอบการควรคำนึงเสมอถึงความสำคัญของภาษีตลอดจนถึงได้ทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดี เสียภาษีเพื่อการพัฒนาประเทศ

  “ให้เราวางแผนภาษีให้กับธุรกิจของคุณก่อนที่จะสายเกินไป"

  การประกอบธุรกิจไม่ว่าจะขายสินค้าหรือให้บริการ

      การวางแผนภาษีเป็นเรื่องที่สำคัญที่ธุรกิจควรคำนึงหมายถึงผู้ประกอบการธุรกิจจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ลดหย่อนภาษีได้สิ่งนี้เป็นสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายมอบให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมาย ที่สามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนได้ และนอกเหนือจากนั้นกฎหมายยังกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้รับเงินภาษีคืนได้ ในการคืนเงินภาษีนั้นจะทำได้อย่างไร แบบไหน อันนี้ก็จะมีเงื่อนไขอีก และมีระเบียบวิธีปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้นผู้ประกอบการธุรกิจสมควรอย่างยิ่งที่จะศึกษา หรือหาผู้รู้ หาที่ปรึกษา ในการวางแผนภาษี ผู้ประกอบการธุรกิจจะได้มุ่งทำธุรกิจโดยไม่ห่วงถึงกฎระเบียบที่มีอยู่มากมายและมอบหน้าให้ที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนภาษี ได้ดำเนินการแทน ที่สำคัญผู้ประกอบการจะมีความสบายใจไม่ห่วงหน้าพะวงหลัง และไม่มีปัญหาการเข้าพบสรรพากร ยกตัวอย่างถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการบางท่านอาจจะสับสนบ้างถึงการบันทึกบัญชีในหมวดของค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายประเภทใดต้องห้าม และค่าใช้จ่ายประเภทใดสมควรลงบัญชีอย่างไรเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางภาษี อย่างที่บอกบางทีมันก็จะสับสนบ้าง ไม่อยากมีค่าใช้จ่ายในกิจการมากเกินไป  เพราะค่าใช้จ่ายจะทำให้กำไรลดลงมีผลต่องบกำไรขาดทุน แต่เมื่อถึงเวลาที่จะยื่นแบบคำนวณเพื่อเสียภาษี ผู้ประกอบการอาจจะอยากหามีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาขึ้น เพื่อที่จะเสียภาษีลดลง


  สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไ

      สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจต้องทราบว่าสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นเรื่องของ การวางแผนภาษีซึ่งต้องให้ความสำคัญการคาดการณ์ล่วงหน้า ศึกษาทางด้านบัญชีภาษีเช่น การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม, การดำเนินการ หักภาษี ณ ที่จ่ายที่ถูกต้อง , การนำส่งภาษีแต่ละประเภท ภ.ง.ด.ต่าง ๆ  และนอกเหนือจากนี้ที่เป็นหัวใจหลักของการประกอบธุรกิจ สำคัญสุดคือต้องไม่มีข้อผิดพลาดในการดำเนินการบันทึกบัญชีด้านภาษี  รวมถึงทางด้านรายจ่ายรายได้ มีการจัดทำและบันทึกบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน และมีความรู้ทางด้านภาษีการรู้ถึงค่าลดหย่อนทางภาษีจากค่าใช้จ่ายต่างต่าง ท่านผู้ประกอบการธุรกิจ คงเห็นประโยชน์ของการวางแผนภาษีแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อสิ่งดี ๆ ที่จะตามมากันเถอะ

  รวมบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานบัญชี กดที่นี่

  บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
  โทรศัพท์ :  097 236 2994
  ไอดีไลน์ :  p2pacc
  www.p2paccounting.com
  www.p2paccounting.business.site
  www.facebook.com/p2paccounting